Background Image

Telefoon 020 - 6183772 

U kunt de apotheek een bericht kan sturen via de Service Apotheek app
De apotheek beantwoordt deze berichten van patiënten op werkdagen binnen 24 uur.

Vrijwaringsverklaring

Algemeen


Deze website dient ter algemene informatievoorziening.
Door het verkrijgen van toegang tot deze website alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart u kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.
 

Auteursrecht

De inhoud van deze site is beschermd door het auteursrecht. Alle eigendomsrechten met betrekking tot pagina's, inhoud en rangschikking berusten bij Staring  Apotheek en de voor de publicatie ingeschakelde auteurs. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te kopiëren, te distribueren, te verzenden, af te beelden, te publiceren, te verkopen, in licentie te geven of daarvan afgeleid werk te genereren of te gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor deze site is bedoeld, namelijk het verstrekken van informatie over Staring  Apotheek.
 

Handelsmerken, service-merken en logo's


De eigendom van Staring  Apotheek handelsmerken, Staring  Apotheek service-merken en Staring  Apotheek logo's ('merken') die op deze site voorkomen, berust bij Staring  Apotheek en/of de stichting VNA. Het is gebruikers niet toegestaan merken van Staring  Apotheek te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Staring  Apotheek. en/of de stichting VNA.
 

Afwijzen van aansprakelijkheid


Hoewel Staring  Apotheek zich inspant om nauwkeurige en actuele informatie in deze website op te nemen, kunnen zich soms fouten of omissies voordoen. Staring  Apotheek wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze site, ongeacht of Staring  Apotheek zich bewust was van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.

Alle informatie op deze site, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, grafisch materiaal, tekst en links naar andere sites, wordt verstrekt in 'de huidige staat' en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Voorzover dit mogelijk is op grond van toepasselijk recht wordt deze informatie verstrekt zonder enige uitdrukkelijke of impliciete garantie, met inbegrip van maar niet beperkt tot impliciete garanties met betrekking tot de verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, het niet inbreuk maken op enig recht en het vrij zijn van computervirussen of soortgelijke zaken die tot onbruikbaarheid leiden.

Staring  Apotheek verstrekt geen garanties met betrekking tot de toereikendheid, juistheid of volledigheid van informatie op deze site en wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af voor fouten of omissies die daarin voorkomen. De gebruiker draagt zelf verantwoording voor het controleren van de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van de informatie of overige inhoud die op deze site beschikbaar is.

Staring  Apotheek geeft geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze website.